Make your own free website on Tripod.com

گالری مايكل جكسون

فقط جديدترين عكسها...!

24 مهر 1380

 پوسترهای Invincible و آلبوم های دوباره منتشر شده


 امروز (24 مهر) پوسترهای تبليغاتی آلبوم Invincible  و آلبوم های قديمی كه دوباره منتشر شده اند به فروشگاه ها تحويل داده شدند. پوستر آلبوم جديد و آلبوم های قديمی (كه ديروز و امروز منتشر شده اند) به رنگ نقره ای و به قطع A1 هستند. عكس آلبوم Invincible به همراه عبارت "Out Now" در بالای آن برای چسبيدن بر روی شيشه فروشگاه ها و نصف اندازه ديگر پوسترهاست. اين پوسترها احتمالا در سراسر جهان يك شكل هستند، البته بجز پوستر آلبوم های گذشته كه شامل متنی به زبان كشور مربوطه است.